تهیه پنیر گوسفندی لیقوان

برای تهیه پنیر لیقوان به روش بالا عمل کنید. البته این یک روش خانگی است و به صورت کارگاهی صرفه اقتصادی ندارد.

راز پنیر لیقوان

استفاده از شیر تازه گوسفندی ذر تولید پنیر لیقوان و همچنین روش ساخت خاص و رسیدگی و کهنگی پنیر لیقوان علت طعم خوش آن است

قیمت پنیر لیقوان سال ۱۴۰۱

قیمت پنیر لیقوان با کاهش جمعیت دام سبک کشور و حذف ارز ۴۲۰۰ تومنی در سال ۱۴۰۱ قیمت افزایش داشت
۰۹۱۴۵۹۰۰۰۷۷ امین ناصح لیقوان تولیدی فاخر لبن