نگهداری پنیر لیقوان

یک نایلون فریزر را روی پنیر بکشید و روی آن یک وزنه بگذارید تا پنیر را داخل شورآب نگه دارد و حتما برای نگهداری پنیر از ظرف فلزی استفاده کنید