همه پنیر های لیقوان به صورت سنتی پاستوریزه هستند

امروزه همه لبنیات سنتی به صورت سنتی پاستوریزه هستند و از شیر خام استفاده نمیشود