طبع گرم پنیر لیقوان شناخت پنیر لیقوان

پنیر لیقوان داراب طبع گرم است و در تولید کرم دولامر از آب پنیر هم استفاده میشود