ظرف مناسب پنیر تولید شده در منزل

حلب های ۵ کیلویی با یک قلتک کوچک پرس میشوند و مناسب چیدن پنیر در منزل هستند