مراحل نهیه پنیر لیقوان خانگی

برزای تهیه پنیر لیقوان در منزل بعد از مایه زدن به شیر آن را آبکشی میکنیم تا سفت شود