پنیر لیقوان چیست و چشم چشم شدن آن

پنیر لیقوان در مرحله تخمیر به علت تولید گاز در داخل آن به صورت چشم جشم در می آید